Czym jest Coaching, a czym nie jest.

KIM JEST KLIENT
Indywidualnym klientem Coacha nazywamy osobę pragnącą osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie
osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji.
Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia ani ulgi od problemów natury psychologicznej. Osoba korzystająca
z usług Coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie
celów.
Klientem Coacha jest zawsze osoba coachowana, bez względu na to, kto opłaca całość procesu.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY USŁUGĘ
Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się
(bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype). Nie muszą w tym
względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm.

RELACJE W COACHINGU
Relację Coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta,
autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy.
Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na Cacha ani też Coach nie decyduje się na podjęcie pełnej
odpowiedzialności za efekty procesu.

WYNIKI
Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

RAMY CZASOWE
Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych
zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

EMOCJE
Coaching zakłada, że klienci korzystający z usług Coacha potrafią rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie
z własnymi emocjami.

ZWIĄZEK Z PSYCHOTERAPIĄ
Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy
poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń.
Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem.
Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak
rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.

PORADY
Czasami Coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Zarówno Coach, jak i klient mają świadomość, że
klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje Coacha. Dlatego, że to klient sam ponosi
odpowiedzialność za swoje czyny. Nie zniechęca się, mimo to Coacha do dawania rad.

PROŚBY/PROPOZYCJE
Coach zachęca (prosi) klienta, aby podjął on działania w celu osiągnięcia swoich upragnionych celów. Prośba ta
nie wynika jednak z chęci zdiagnozowania problemów klienta czy rozumienia jego przeszłości.

WIEDZA EKSPERCKA
Coachowie są ekspertami w tematyce procesu Coaching i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat
konkretnej dziedziny przemysłu. Jeśli Coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich
korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać
oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

RELACJE
Związek między Coachem i klientem jest podstawą całości procesu Coachingu. Coach i Klient intencjonalnie
budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem
ubocznym Coachingu czy dodatkiem do całości procesu. Nie jest ona również związana z rezultatami, jakie
osiąga klient.

UŻYWANIE INFORMACJI
Podczas Coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez Coacha jedynie w celu zwiększenia
samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny
działań klienta ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu
klientowi.

ZAKRES
Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej
klient wspólnie z Coachem determinują zakres pracy. Zakres Coachingu nie powinien być ograniczany do żadnej
wąskiej dziedziny zastosowań.

WKŁAD W WYNIKI
W trakcie procesu Coachingu wkład Coacha wyraża się poprzez nieustające interakcje z klientem. Rola Coacha
nie polega na budowaniu rozwiązań czy wyników poza ustalonymi sesjami spotkań.

NIEUSTAJĄCY WPŁYW
Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania
wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności. Ważne jest,
aby klienci nie mieli poczucia, że mogą skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie Coacha.

źródło: International Coach Federation (ICF)